แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

นิสิตพยาบาล อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ท่านใดที่มีความประสงค์จะยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยกรอกรายละเอียดการยืมอุปกรณ์ ก่อนล่วงหน้า 1 วันทำการ หลังจากนั้นให้ติดต่อขอรับอุปกรณ์ได้ที่ อาคารเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ 502