ระบบห้องสมุด Ulibm-BCNNV

Untitled

ประชาสัมพันธ์จากงานห้องสมุด ผู้ที่สนใจใช้ฐานข้อมูล Ulibm-BCNNV ตอนนี้ได้เปิดให้บริการแล้ว สามารถเข้าใช้บรีการได้แล้วที่ http://www.bcnnv.ac.th/ —บรการนิสิต — ระบบระบบห้องสมุด Ulibm-BCNNV  ได้แล้ว จึงประชาสัมธ์งานห้องสมุด