ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2558

30_bcnnv_logo

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 60 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระเบียบการรับสมัครบุคคลที่เข้ารับการศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา
ผู้สมัครเข้ารับการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา
3) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
4) มีสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
5) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2556 และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม พ.ศ.2521
6) ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย

2.คุณสมบัติด้านการศึกษา
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (มศ.5 หรือ ม.6) และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.00

เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องนำเอกสารต่างๆและมอบสำเนา หรือภาพถ่ายให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรหรือปริญาบัตรหรือใบสุทธิแสดงคุณวุฒิ 1 แผ่น และเซ็นรับรองเอกสารด้วย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นรับรองเอกสารด้วย
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น เซ็นรับรองเอกสาร
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
6. ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ทำงานต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงาน
7. ค่าสมัคร 200 บาท

การยื่นใบสมัคร
เพื่อให้การสมัครมีความสะดวกรวดเร็ว ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆทั้งฉบับจริง และถ่ายสำเนาจัดเรียงตามลำดับ ใช้ลวดเสียบกระดาษยึดเอกสารทั้งหมดไว้ด้านบน ตรงกลางกระดาษสมัคร รวมทั้งหลักฐานทั้งหมด
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้องสำเนาที่เซ็นรับรองด้วยลายเซ็นผู้สมัคร
3. รูปถ่ายทั้ง 3 รูป ขนาด 1 นิ้ว ให้เขียนชื่อ – -นามสกุล ไว้ด้านหลังด้วยลายมือตัวบรรจง
4. ใบสมัครกรอกข้อความให้ครบถ้วนเรียบร้อย ติดรูปถ่าย 1 รูป ในกรอบมุมบนขวามือ
5. หลักฐานอื่นๆถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ให้ถ่ายสำเนาไปให้เรียบร้อย
6. นำเอกสารทั้งหมดไปที่โต๊ะเพื่อตรวจสอบ
7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้ว จะให้ผู้สมัครเซ็นชื่อลงในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่และจะคืนเอกสารฉบับจริงให้ผู้สมัคร
8. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก 200 บาท
9. รับใบเสร็จและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบคัดเลือก 1 ใบ จากเจ้าหน้าที่

การยื่นใบสมัคร
เพื่อให้การสมัครมีความสะดวกรวดเร็ว ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆทั้งฉบับจริง และถ่ายสำเนาจัดเรียงตามลำดับ ใช้ลวดเสียบกระดาษยึดเอกสารทั้งหมดไว้ด้านบน ตรงกลางกระดาษสมัคร รวมทั้งหลักฐานทั้งหมด
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้องสำเนาที่เซ็นรับรองด้วยลายเซ็นผู้สมัคร
3. รูปถ่ายทั้ง 3 รูป ขนาด 1 นิ้ว ให้เขียนชื่อ – -นามสกุล ไว้ด้านหลังด้วยลายมือตัวบรรจง
4. ใบสมัครกรอกข้อความให้ครบถ้วนเรียบร้อย ติดรูปถ่าย 1 รูป ในกรอบมุมบนขวามือ
5. หลักฐานอื่นๆถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ให้ถ่ายสำเนาไปให้เรียบร้อย
6. นำเอกสารทั้งหมดไปที่โต๊ะเพื่อตรวจสอบ
7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้ว จะให้ผู้สมัครเซ็นชื่อลงในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่และจะคืนเอกสารฉบับจริงให้ผู้สมัคร
8. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก 200 บาท
9. รับใบเสร็จและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบคัดเลือก 1 ใบ จากเจ้าหน้าที่

การสมัคร
ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.bcnnv.ac.th และนำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัคร 200 บาทด้วยตนเองเท่านั้น ที่อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์-ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

1. รายละเอียดการเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

2. กำหนดการรับสมัคร

3. ใบสมัคร