รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 วันที่ 4-5 กันยายน 2562 โดยมี ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร เป็นประธานระดับสถาบัน และ อ.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ เป็นประธานระดับหลักสูตร ได้รับความกรุณาจากประธานทั้งระดับสถาบันและประธานระดับหลักสูตรพร้อมทั้งคณะกรรมการในการให้ข้อคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป