รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/ รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ (ด้านการสอน)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราชชนก
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/ รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ (ด้านการสอน)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ
(ด้านการสอน) ตำแหน่งเลขที่ 6200 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
๒.ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ค. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด

ที่กลุ่มงานอำนวยการ/งานการเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เลขที่ ๖๘๑ ถนนรามอินทรา

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ ตั้งแต่วันที่ 1

กันยายน ๒๕๕9 – วันที่ 9 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๔๐-

๖๕๐๐ ต่อ ๒๓๓๘

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่