รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/ รับโอน

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/ รับโอน

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราชชนก

(ด้านการสอน)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text margin_bottom=”4″]ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  •  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ (ด้านการสอน) ตำแหน่งเลขที่ 6200 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ

ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

      ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

      ๒.ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ค. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด

ที่กลุ่มงานอำนวยการ/งานการเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เลขที่ ๖๘๑ ถนนรามอินทรา

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ ตั้งแต่วันที่ 1– 19 เมษายน ๒๕๕9 ในวันและเวลาราชการ

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๔๐-๖๕๐๐ ต่อ ๒๓๓๘

โดยสามารถ Download ใบสมัครทางเว็ปไซต์  WWW.BCNNV.AC.TH

ง. เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร         

    ๑. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๒ ชุด

  1. เอกสารประกอบการพิจารณาการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน (กรณีที่ผู้สมัครมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่จะแต่งตั้งไม่ครบ) ต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๒ ชุด
  1. เอกสารอื่นๆ ดังนี้

             3.1 สำเนาวุฒิการศึกษา                                       จำนวน 1 ฉบับ

             3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน                                         จำนวน 1 ฉบับ

             3.3 สำเนา ก.พ.7                                               จำนวน 1 ฉบับ

             3.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                          จำนวน 1 ฉบับ

             3.5 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_button corner_style=”rounded” size=”large” url=”https://drive.google.com/a/bcnnv.ac.th/file/d/0Bz_njcoKMq7tM3FRRHJxbm5RQzA/view” target=”_blank” align=”center” button_custom_width=”367″ margin_top=”19″ bg_color=”rgba(0,40,244,0.68)”]ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียด[/mk_button][/vc_column][/vc_row]