รับสมัครทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

logo

ประกาศ

เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา
(ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ ตามรายละเอียดดังนี้
ผู้มีสิทธิขอรับทุน
นิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ ๑-๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


คุณสมบัติผู้รับทุน
ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีผลการเรียนดี
กำหนดเวลายื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครถึง วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องวิชาการ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๗
กำหนดการสัมภาษณ์
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
การสมัครขอรับทุน
ขอรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนิสิต อาคารเรียน ๒ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๗ หรือดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.bcnnv.ac.th
หมายเหตุ ห้องสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่