รับสมัครทุนการศึกษา

ประกาศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เปิดรับสมัคร ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ ตามรายละเอียดดังนี้

ผู้มีสิทธิขอรับทุน
เป็นนิสิตพยาบาล ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ของการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) ซึ่งยังไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อน

คุณสมบัติผู้รับทุน
มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร ผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์

จำนวนทุนการศึกษา
จำนวน ๒ ทุน

มูลค่าทุนการศึกษา
จำนวน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) จะได้รับต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับมูลนิธิฯ

กำหนดเวลายื่นใบสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิชาการอาคารเรียน ๒ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bcnnv.ac.th

สัมภาษณ์
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียน ๒

ดาวน์โหลดใบสมัคร