รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

[vc_row full_width=””][vc_column][vc_column_text css_animation=””]ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=””][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css_animation=””]1. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโสตนทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

2. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
 3. ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตรอย่างละ ๑ ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับทั้งนี้ ใ
 5. สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

วันเวลา และสถานที่ รับสมัคร ยื่นใบสมัคร และทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

 1. รับสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 2. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐–๑๐. ๐๐ น.
 3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐น. โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ในวัน เวลาราชการ
 4. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 5. การทำสัญญาจ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้าง เพื่อปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการกับวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(นางสาวมัณฑนา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]