รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า จำนวน ๑ อัต

ค่าตอบแทน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)/เดือน

คุณสมบัติทั่วไป

๑) มีสัญชาติไทย

๒) มีอายุระหว่าง ๒๐-๖๐ ปี บริบูรณ์

๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

. จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย จำนวน อัตรา

ค่าตอบแทน ,๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)/เดือน

คุณสมบัติทั่วไป

๑) มีสัญชาติไทย

๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐-๖๐ ปี บริบูรณ์

๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด x๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย

ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป

) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ฉบับ

) วุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ

) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ในกรณีที่ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

. วันเวลา และสถานที่ รับสมัคร/ยื่นใบสมัคร และสอบสัมภาษณ์

) รับสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

) สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑.๐๐ น.

โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ในวัน เวลาราชการ

. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้าง เพื่อปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการกับวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕

[/vc_column_text][vc_column_text]สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]