รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนักจัดการทั่วไป กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน ๑ คน
และปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า กลุ่มงานอำนวยการ จำนวน ๑ คน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑
มีนาคม–๓๐กันยายน ๒๕๖๑
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัคร
ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.
ห้องธุรการ ชั้น 3 อาคารเรียน 2 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม