รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

——————————————-

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน–๓๐กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร จำนวน ๑ คน
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนโยบายและแผน จำนวน 1 คน
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มงานวิชาการจำนวน 1 คน
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ และไม่เกิน ๕๕ ปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ไม่ต่ำกว่านี้ (สำหรับผู้สมัครจ้างเหมา ข้อ 1 – 2)
5) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(สำหรับผู้สมัครจ้างเหมาข้อ ๓)

๖) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

๗) เป็นผู้ที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

๘) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
เป็นอย่างดี

๙) กรณีมีประสบการณ์การทำงานให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน(ถ้ามี)
4. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า
และสวนหย่อม กลุ่มงานอำนวยการจำนวน ๑ คน ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ และไม่เกิน ๕๕ ปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๕) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
๖) เป็นผู้ที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
๗) กรณีมีประสบการณ์การทำงานให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน(ถ้ามี)

๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (วุฒิการศึกษา)
๓.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับทั้งนี้
ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

๔. วัน เวลา การขอรับใบสมัคร ยื่นใบสมัครผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน- 8 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.

๕. วัน เวลา สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์
– สอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรม Microsoft Office
วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐8.๓๐-9.๐๐ น. ณ  ห้องคอมพิวเตอร์(สอบเฉพาะจ้างเหมาบริการลำดับที่ 1 -3)
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑1 มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ เวลา 9.30 น. สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร, ปฏิบัติงาน
นโยบายและแผน ,ปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม เวลา 10.30 น. สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

๖. เกณฑ์การพิจารณา
๖.๑ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร,ปฏิบัติงานนโยบายและแผน และปฏิบัติงานธุรการผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบ ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ วัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยวัดจากทักษะการปฏิบัติงานจริง
ส่วนที่ ๒ วัดความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานโดยการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการซึ่งผู้สมัครสอบต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ๒ ส่วน โดยได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๖.๒ จ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม
ผู้สมัครสอบต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถการดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อมโดยการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการโดยได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๑ ณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว

๘. การทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้างเหมาบริการฯกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศ วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๑

(นางพเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ