รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

 

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม –๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร จำนวน ๑ คน
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนโยบายและแผน จำนวน ๑ คน
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ และไม่เกิน ๕๕ ปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ไม่ต่ำกว่านี้
๕) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้
ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๖) เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
๗) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
เป็นอย่างดี
๘) กรณีมีประสบการณ์การทำงานให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน(ถ้ามี)

๓. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ คน อัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี บริบูรณ์
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย
หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๕) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๖) เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
๗) กรณีมีประสบการณ์การทำงานให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน(ถ้ามี)
๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (วุฒิการศึกษา)
๓.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลง
ชื่อกำกับ

๔. วัน เวลา การขอรับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน- ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.
๕. วัน เวลา สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์
๕.๑ ปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติงานนโยบายและแผน
– สอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรม Microsoft Office
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.00 – ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา
๑๑.00 น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒

๕.๒ ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา

๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒
๖. เกณฑ์การพิจารณา
๖.๑ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติงานนโยบายและแผน ผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบ ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ วัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมMicrosoft Office โดยวัดจากทักษะการปฏิบัติงานจริง

ส่วนที่ ๒ วัดความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานโดยการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการซึ่งผู้สมัครสอบต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ๒ ส่วน
โดยได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๖.๒ ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยผู้สมัครสอบต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 2๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว
๘. การทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้างเหมาบริการฯกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑