รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโสตนทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

       ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๒. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

        ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

วันเวลา และสถานที่ รับสมัคร ยื่นใบสมัคร และทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

               ๑) รับสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม –๒๒  เมษายน ๒๕๕๙

                ๒) ทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

                    เวลา ๙.๐๐–๑๐. ๐๐ น.

                ๓) สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐น.

 โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
                          แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ในวัน เวลาราชการ

ประกาศ วันที่  ๒๘   มีนาคม  ๒๕๕๙[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]