รับสมัครบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็น

พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม –30 กันยายน  2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนโยบายและแผน จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มงานวิชาการจำนวน 1 คน ค่าตอบแทนเดือนละ

10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไป

1)  มีสัญชาติไทย

2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 และไม่เกิน 55 ปี

3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ

ได้ไม่ต่ำกว่านี้ (สำหรับผู้สมัครจ้างเหมา ข้อ 1 – 2)

5)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สำหรับผู้สมัครจ้างเหมาข้อ 3)

6)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

7)  เป็นผู้ที่ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

8)  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

เป็นอย่างดี

9) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน(ถ้ามี)

  1. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

3.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน

1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป

3.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ 1 ฉบับ

3.3  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (วุฒิการศึกษา)

3.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-

นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

  1. วัน เวลา การขอรับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 20 มิถุนายน  2561 เวลา 8.30- 16.30 น. (สมัครก่อนเวลาสอบข้อเขียน)

  1. วัน เวลา สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์

5.1 ปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร, ปฏิบัติงานนโยบายและแผน

– สอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office

วันที่ 20  มิถุนายน 2561  เวลา  10.30-11.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์

– สอบสัมภาษณ์  วันที่ 20 มิถุนายน 2561  เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 502

5.2 ปฏิบัติงานธุรการ

– สอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office

วันที่ 20  มิถุนายน 2561  เวลา  10.30-11.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์

– สอบสัมภาษณ์  วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 502

  1. 6. เกณฑ์การพิจารณา

6.1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร,ปฏิบัติงานนโยบายและแผน และปฏิบัติงานธุรการผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบ 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 วัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยวัดจากทักษะการปฏิบัติงานจริง  ส่วนที่ 2 วัดความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ ซึ่งผู้สมัครสอบต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน โดยได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  1. 7. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่  22  มิถุนายน  2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

  1. การทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้างเหมาบริการฯ  กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ประกาศ วันที่  15   มิถุนายน  2561

 

 

(นางพเยาว์  พงษ์ศักดิ์ชาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ