รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 2. คุณสมบัติทั่วไป
  1. มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
   จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 3. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย
   ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
  3. ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตรอย่างละ ๑ ฉบับ
  4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 4. วันเวลา และสถานที่ รับสมัคร ยื่นใบสมัคร และทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์
  1. รับสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
  2. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒. ๐๐ น.
  3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น.
   โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ในวัน เวลาราชการ
 5. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
  1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 6. การทำสัญญาจ้าง
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้าง เพื่อปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการกับวิทยาลัย
  พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_image src=”http://www.bcnnv.ac.th/th/wp-content/uploads/2016/02/12698547_1284261344923411_5719810613876034461_o.png” image_size=”medium” align=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text title=”รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]