รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้อง

305 อาคารเรียน 2 งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

โทร. 02-540- 6500 ต่อ 2338 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559

ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่