รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท

(หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)/คน/เดือน

ขอบข่ายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ
การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์
การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม
และการจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ – ๓๕ ปี
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒.๕ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
๒.๖ เป็นผู้ที่ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒.๗ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
เป็นอย่างดี
๒.๘ กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน(ถ้ามี)

๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (วุฒิการศึกษา)
๓.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

๔. วัน เวลา การขอรับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.

๕. วัน เวลา สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์
– สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐-๑๐.๐๐ น ณ ห้องคอมพิวเตอร์
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒

๖. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๖.๑ ผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบ ๒ ส่วน

ส่วนที่ ๑ วัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office วัดจากทักษะการปฏิบัติงานจริง
ส่วนที่ ๒ วัดความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยการสอบสัมภาษณ์

๖.๒ ผู้สมัครต้องแผ่นเกณฑ์การประเมิน ๒ ส่วน รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

๘. การทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐