รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
และจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและสนามหญ้า เพื่อปฏิบัติงาน
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตราค่าจ้าง ๘,๐๐๐บาท (แปดพันบาทถ้วน) /เดือน

๒. จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและสนามหญ้า อัตราค่าจ้าง ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) /เดือน

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑  มีสัญชาติไทย

๓.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

๓.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน   ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป

๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ฉบับ

๔.๓  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๕. วัน เวลา การขอรับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้งานพัสดุ ห้องธุรการ 305 ชั้น 3 อาคารเรียน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๒  กันยายน  เวลา ๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.  และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา  ๙.๐๐ น.. ณ ห้อง ประชุม ๒๐๒

 

ประกาศ วันที่    ๑๓    กันยายน  ๒๕๖๐