รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐– ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                 ๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ  จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน   ๑๐,๒๐๐  บาท(หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)/เดือน

ขอบข่ายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม และการจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

                 ๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑  มีสัญชาติไทย

๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ – ๓๕ ปี

๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๔  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

๒.๕  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

๒.๖  เป็นผู้ที่ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒.๗  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office  เป็นอย่างดี

๒.๘ กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน(ถ้ามี)

                 ๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๓.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป

๓.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๓  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (วุฒิการศึกษา)

๓.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-

นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

                   ๔. วัน เวลา การขอรับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.

                   ๕. วัน เวลา สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์

– สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๙.๓๐-๑๐.๐๐ น ณ ห้องคอมพิวเตอร์

– สอบสัมภาษณ์  วันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒

ประกาศ วันที่  ๑๙   ตุลาคม  ๒๕๖๐