รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2562

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกำกับดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง
9,5๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)/คน/เดือน
2. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ จำนวน 9 คน อัตราค่าจ้าง 9,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)/เดือน
3. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) /เดือน
4. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนโยบายและแผน จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /เดือน
5. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /เดือน
6. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการงานยานพาหนะ (หัวหน้างาน) จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 10,820 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)/เดือน
7. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการงานยานพาหนะ จำนวน ๒ คน อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)/เดือน
8. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลระบบเน็ตเวิร์คและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)/เดือน
9. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างทั่วไป จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 10,820 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) /เดือน
10. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัย จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท (สามหมื่น-
บาทถ้วน) /เดือน
11.จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /เดือน
12. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /เดือน
13. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน แพทย์แผนไทย จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,520 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) /เดือน
14 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) /เดือน
15 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)/เดือน
16. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ สำนักงานทะเบียนและประเมินผล จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 10,610 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยสิบบาทถ้วน) /เดือน
17. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโครงการประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ และหลักสูตรปลูกถ่ายอวัยวะ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) /เดือน
18. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการบริการโครงการแพทย์แผนไทย งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท /เดือน
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
3.5 สามารถปฏิบัติงานตามรายละเอียดการจ้างเหมาบริการที่วิทยากำหนดได้
4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 วุฒิการศึกษา
4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
4.3 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
5. วัน เวลา การขอรับใบสมัครและยื่นใบเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กันยายน 2561 เวลา ๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.
6. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงนามในสัญญา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว