รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล

เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. รายละเอียดงานจ้าง

1.1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ จำนวน 3 คน  อัตราค่าจ้าง 9,๐๐๐ บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)/เดือน

1.2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการงานยานพาหนะ จำนวน 2 คน อัตราค่าจ้าง

10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) /คน/เดือน

คุณสมบัติทั่วไป

1)  มีสัญชาติไทย

2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 55 ปี

3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน

5) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

1.3 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /คน /เดือน

1.4 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /เดือน

คุณสมบัติทั่วไป

1)  มีสัญชาติไทย

2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 55 ปี

3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน

5) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา

6) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Office เป็นอย่างดี

5) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน   (ถ้ามี)

1.5 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน แพทย์แผนไทย จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) /เดือน

คุณสมบัติทั่วไป

1)  มีสัญชาติไทย

2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 55 ปี

3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์อายุไม่น้อยกว่า 22 ปีบริบูรณ์

6) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office  เป็นอย่างดี

7) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน   (ถ้ามี)

1.6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) /เดือน

คุณสมบัติทั่วไป

1)  มีสัญชาติไทย

2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 55 ปี

3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน

5) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง

6)  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office   เป็นอย่างดี

7) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน     (ถ้ามี)

1.7 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง     16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)/เดือน

คุณสมบัติทั่วไป

1)  มีสัญชาติไทย

2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน 55 ปี

3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน

5) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา (ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์งานทะเบียนและประเมินผล)

6) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office  เป็นอย่างดี

7) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

  1. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

2.1 วุฒิการศึกษา

2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ 1 ฉบับ

2.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

  1. วัน เวลา การขอรับใบสมัครและยื่นใบเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 12  ตุลาคม  2561 เวลา 8.30- 16.30 น.

  1.         วัน เวลา สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์

4.1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทะเบียนและประเมินผล

                            – สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office

วันที่ 16 ตุลาคม 2561  เวลา  10.00-11.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์

4.2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติงานบริการวิชาการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย และจ้างเหมา

บริการปฏิบัติติงานธุรการ

                         – สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office

วันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา  13.๐๐-14.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์

  1.         วัน เวลา สอบสัมภาษณ์

5.1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

บริการงานยานพาหนะ และจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทะเบียนและประเมินผล

– สอบสัมภาษณ์  วันที่ 16  ตุลาคม  2561 เวลา 13.00-14.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 202

5.2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติงานบริการวิชาการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย และ

จ้างเหมาบริการปฏิบัติติงานธุรการ

– สอบสัมภาษณ์  วันที่ 18  ตุลาคม  2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 201

  1. 5. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

5.1 ผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบ 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 วัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office วัดจากทักษะการปฏิบัติงานจริง (ยกเว้นผู้สมัครลำดับที่ 1 – 2)  ส่วนที่ 2 วัดความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์

5.2 ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  1.          การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก      ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว

  1. การทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมาทำสัญญาจ้างเหมาบริการกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2561

                       ประกาศ วันที่     3   ตุลาคม  2561