รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดงานจ้าง

 • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)/เดือน
 • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการงานดูแลสวนหย่อมและสนามหญ้า จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) /คน/เดือน
 • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /คน /เดือน
 • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 4. 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /เดือน
 • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน แพทย์แผนไทย จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) /เดือน
 • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) /เดือน

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 • วุฒิการศึกษา
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 • วัน เวลา การขอรับใบสมัครและยื่นใบเสนอราคา
  ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.

วัน เวลา สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์

 • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ และจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ สอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30.9.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์
 • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน วิจัยและงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-14.00 ณ ห้องคอมพิวเตอร์

วัน เวลา สอบสัมภาษณ์

 • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม และจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ และจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 202
 • จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 202
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุม 202

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

 • ผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 วัดความรู้ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office วัดจากทักษะการปฏิบัติงานจริง (ยกเว้นผู้สมัครลำดับที่ 1 – 2) ส่วนที่ 2 วัดความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

การทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมาทำสัญญาจ้างเหมาบริการกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561

ประกาศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562