รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
——————————————-
ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดงานจ้าง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)/เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
5) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
6) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม
Microsoft Office เป็นอย่างดี
7) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
(ถ้ามี)
3. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.1 วุฒิการศึกษา
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
3.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนา
ถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
4. วัน เวลา การขอรับใบสมัครและยื่นใบเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 -26 เมษายน 2562 เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
5. วัน เวลา สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์

6. วัน เวลา สอบสัมภาษณ์  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 202

7. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
7.1 ผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบ 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 วัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office วัดจากทักษะการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 วัดความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์
7.2 ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
9. การทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมาทำสัญญาจ้างเหมาบริการกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕62