รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

 1. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน 1 คน
 2. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 คน
 3. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 คน
 4. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 1 คน
 5. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนโยบายและแผน จำนวน 1 คน
 6. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 คน
 7. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน
 8. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน
 9. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 1 คน
 10. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชี จำนวน 1 คน
 11. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 คน
 12. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเลขาผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน
 13. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวัดและประมวลผล จำนวน 1 คน
 14. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลสวัสดิการหอพัก จำนวน 1 คน
 15. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 คน
 16. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน
 17. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ จำนวน 1 คน