รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบสอง)

ประกาศรับสมัคร PN 3 ครั้งที่ 2

ใบรับสมัคร PN 3

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กําหนดการรับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบสอง) ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

๑.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา

๑.๓ สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

๑.๔ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร

๑.๕ ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือการผิดลหุโทษ

๑.๖ ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นผู้เข้าร่วมการศึกษาจากสถาบันการศึกษาใด ๆ และกระทําผิดทางวินัย

๒. คุณสมบัติด้านการศึกษา

๒.๑ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาใน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (มศ.๕ หรือ ม.๖) และครบตามเกณฑ์ที่กําหนด หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

๓. จำนวนที่รับเข้าศึกษา

                   จำนวน ๔๑ คน

๔. การรับสมัคร

                   ๔.๑ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางวิทยาลัยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.bcnnv.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล พร้อมทั้งกรอกข้อมูลและส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ๖๘๑ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๐ ๖๕๐๐ ต่อ ๒๓๔๑ ในวันและเวลาราชการ

๔.๒ การชําระค่าสมัคร ชําระโดยวิธีใช้การโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขารามอินทรา กม.๑๐) ๐๗๔-๑-๑๗๐๐๕-๑ ชื่อบัญชี “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ” จํานวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และดาวน์โหลดรายละเอียดค่าสมัครได้ที่ www.bcnnv.ac.th ชําระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และให้แนบหลักฐานยืนยันการชําระเงินได้ที่ www.bcnnv.ac.th ในหัวข้อ                “ส่งหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร”

๔.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๒) สําเนาหลักฐานการสําเร็จการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.๙) ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับหลักฐานทุกฉบับ

๕) กรณีผู้สมัครเป็นบุคลากรของสถานพยาบาลภาครัฐต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน จากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

๖) หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร คนละ ๒๐๐ บาท