รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 (รอบ 6 เดือน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด