รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ปีงบประมาณ 2560