รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions (รอบที่ ๒)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ผ่านธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น
บัดนี้มีบุคคลที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เป็นนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รอบการรับแบบ Admissions (รอบที่ ๒)

วิทยาลัยขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังกล่าวข้างต้น รายงานตัว ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ

หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลารายงานตัวของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทางหน้าเว็ปไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
www.bcnnv.ac.th หรือ www.facebook.com/bcnnv
และให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ามากรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ตามลิ้งค์นี้
https://www.bcnnv.ac.th/?p=8224 ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ