รายชื่อนักเรียนเข้าเป็นนิสิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระประจำปีการศึกษา 2558 จากระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อเข้าเป็นนิสิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประจำปีการศึกษา 2558 จากระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นางสาวกนกวรรณ ทองด้วง
 2. นางสาวจงกล กองถวิล
 3. นางสาวณัฐชา ถือมั่น
 4. นางสาวณัฐศจี อินโต
 5. นางสาวนัฐชาภรณ์ ภู่ทวี
 6. นางสาวเบญจมาศ สายทิพย์
 7. นางสาวปทุมรัตน์ คงสมโภชน์
 8. นางสาวปานกมล ปานแก้ว
 9. นางสาวปิยวรรณ ธงวิลัย
 10. นางสาวไพลิน ดอกรัก
 11. นางสาวรังสิมา เพ็งสุข
 12. นางสาวล้ำค่า ศรีสุพรรณ
 13. นางสาววรารัตน์ จีนสอนมนต์
 14. นางสาววาสนา โกมลวาทิน
 15. นางสาววิรัญญา สุภารส
 16. นางสาวสุทธิดา นาคนุช
 17. นางสาวสุรินทรา ช่างทอง

และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ต่อไป

หมายเหตุ
1.หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลารายงานตัวศึกษาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
2.นิสิตสามารถสละสิทธิ์เพื่อขอใช้สิทธิ์ในการคัดเลือกระบบสอบตรงได้ โดยแจ้งสละสิทธิ์ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
3.นิสิตสามารถสละสิทธิ์เพื่อขอใช้สิทธิ์ในการคัดเลือกระบบสอบกลางได้ โดยแจ้งสละสิทธิ์ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558
โดยมายื่นสละสิทธิ์ที่วิทยาลัย งานรับนิสิตใหม่