รายชื่อนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบการรับตรงจากพื้นที่

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง    รายชื่อนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

การรับตรงจากพื้นที่

……………………………………………………………………………………..

 

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้มีบุคคลที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบการรับตรงจากพื้นที่

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นนิสิตใหม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 ดังกล่าวข้างต้น รายงานตัว ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาของตนเอง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ต่อไป

หมายเหตุ

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลารายงานตัวของนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2561 จะแจ้งให้ทราบภายหลังทางหน้าเว็ปที่เป็นสถานศึกษา
  2. นิสิตสามารถสละสิทธิ์เพื่อขอใช้สิทธิ์ในการคัดเลือกรอบ admission ได้ โดยสามารถแจ้งสละสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้กับทางวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [entrn008] ได้ที่ https://admission.pi.in.th/admission

ดาวน์โหลดรายชื่อนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561