รายชื่อนิสิตใหม่ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่ 2)

รายชื่อนิสิตใหม่ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่ 2)

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่ 2)  และประกาศรายชื่อบุคคลที่มีมีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ และชำระค่าบำรุงการศึกษาภายในเวลาที่กำหนดแล้วนั้น บัดนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรอกข้อมูลส่วนตัวนิสิตใหม่ในระบบออนไลน์ที่ https://goo.gl/2G7tzW หรือหากนิสิตต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารสละสิทธ์จาก http://admission.pi.in.th และส่งเอกสารสละสิทธิ์มาที่ “งานรับนิสิตใหม่” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เลขที่ 681 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 หรือสแกนเอกสารแล้วส่งทางอีเมล์ที่ [email protected] ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ เดือน 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดรายชื่อนิสิตใหม่ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  (รอบที่ 2)