รายชื่อนิสิตใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ Admissions รอบที่ 1

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ผ่านธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น
บัดนี้มีบุคคลที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระจึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เป็นนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับแบบ Admissions (รอบที่ ๑)

วิทยาลัยขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นนิสิตใหม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังกล่าวข้างต้น รายงานตัว ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ

หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลารายงานตัวของนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทางหน้าเว็ปไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
www.bcnnv.ac.th หรือ www.facebook.com/bcnnv

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดรายชื่อนิสิตใหม่ รอบ Admissions