รายชื่อนิสิตใหม่(เพิ่มเติม)หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น บัดนี้มีบุคคลที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ รายชื่อนิสิตใหม่ (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โควตาบุคคลทั่วไป

ภูมิลำเนาพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๔ คน ได้แก่
1. นายณฐพล ทองประวิทย์
2. นางสาวอชิรญา พึ่งสุธา
3. นางสาวมุทิตา คงแสงศักดิ์
4. นางสาวญาดาศจี ศิริวุฒิพันธ์
วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นนิสิตใหม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังกล่าวข้างต้น รายงานตัว ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ

หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลารายงานตัวของนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทางหน้าเว็ปไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม ๒๕๖๒