รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่รอบที่ 2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่ 2)

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่รอบที่ 2 ได้ประกาศรายชื่อบุคคลให้มีสิทธิ์รับการตรวจร่ายกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิตประจำปี 2560 โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศส่งผลการตรวจร่างกายไปแล้วนั้น บัดนี้มีบุคคลที่ส่งผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อเข้าศึกษา ณ สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ดังกล่าว ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ http://admission.pi.in.th กรณีผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่ไปชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และทางวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายจากรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560