รายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง (รอบที่ ๒)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน  ผ่านธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น บัดนี้มีบุคคลที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เป็นนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรง (รอบที่ ๒)

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นนิสิตใหม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังกล่าวข้างต้น รายงานตัว ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระในวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ

หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลารายงานตัวของนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทางหน้าเว็ปไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ www.bcnnv.ac.th หรือ www.facebook.com/bcnnv

 

ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่ 2 การรับตรง