รายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)ให้มารายงานตัว ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2562

ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่ 3

หมายเหตุ

หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลารายงานตัวของนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562 จะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง