รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานนวดแผนไทย

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานนวดแผนไทย

ตาม ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ลงวันที่ 25  กันยายน  2560        เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานนวดแผนไทย  เพื่อปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน 2 อัตรา  อัตราค่าจ้าง จ่าย 60 % ของอัตราค่าบริการ ต่อครั้ง ต่อคน ที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่  ๒6 – 28  กันยายน  2560 นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

พนักงานนวดแผนไทย

ลำดับที่ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานนวดแผนไทย

  1. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์หอมหวล
  2. นางกริณชารัตน์    พานทอง

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นในลำดับที่ 1 – 2 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็น    พนักงานนวดแผนไทย ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารเรียน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันที่ 2  ตุลาคม  2560   เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานนวดแผนไทย

ประกาศ  ณ  วันที่     29  กันยายน  พ.ศ.  2560