รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5 ประจำปีการศึกษา 2556

l1iy

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการบริการวิชาการ มีมติประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน 60 คน เรียงตามรหัสผู้สมัคร ดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่