รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ลงวันที่ 2 กันยายน 2559 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งแพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. 0101 นายนัฐวุฒิ สังประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. 0201 นางสาวสุดาพร ลือเดช แพทย์แผนไทย
2. 0203 นางสาวอสมาภรณ์ ปี่แก้ว แพทย์แผนไทย
3. 0202 นางสาวอรอนงค์ พรรนุรัตน์ แพทย์แผนไทย

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีนี้ไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็น    พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันที่ 27 กันยายน 2559   เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าผู้ผ่านการเลือกสรรสละสิทธิ์เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559