รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

________________________________

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 255๙ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ นั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะตามเอกสารแนบท้าย

ข) กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน)

วิธีการประเมินโดยการสอบข้อเขียน

 

๒.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (20 คะแนน)

วิธีการประเมินโดยการสอบปฏิบัติ

 

3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน)

วิธีการประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

วันที่ 11 พฤศจิกายน 255๙

เวลา 09.00 – 11.00 น.

 

เวลา 11.00 – 12.00 น.

 

 

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือสุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบ วัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติดังนี้

4.๑ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

4.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว

๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

๔.๔ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น

๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๖ ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตำแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลาที่กำหนดในตารางการประเมินผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการป

ระเมินในตำแหน่งที่สมัครอีก

๔.๗ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กำหนดให้ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะนั้น

๔.๘ เขียนชื่อ-นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่สอบตำแหน่งที่สมัครและเลขประจำตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่ได้รับอนุญาตและอยู่ในการดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ

๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้วต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อนจึงจะออกจากห้องประเมินได้

๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการประเมินจะนำออกจากห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น

๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทำตอบจะต้องหยุดทันทีแต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว

๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลันห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๕.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งนี้

ง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และทางเว็บไซต์ที่

www.bcnnv.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ เดือน 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ดาวน์โหลดเอกสาร

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]