รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
๐๐๑ นางสาวสุภัชญา ทรัพย์เจริญ
๐๐๒ นางสาวลีนา รังประเสริฐ
๐๐๓ นางสาวชนิตสิริ จิยังชัย
๐๐๔ นางสาวสุพัตรา หลองคุ้ม
๐๐๕ นางสาวจตุพร อยู่นาค
 
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวสอบข้อเขียนวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ห้อง ๕๐๓ ชั้น ๕ อาคารเรียน ๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม