รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วิชระ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๔๐วพบ๒๒๐๐๒
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๑. นายสหรัฐ เขียวหวาน เลขประจำตัวผู้สอบ ๐๐๑
๒. นางสาวสิริยากร มิตรจิตร์ เลขประจำตัวผู้สอบ ๐๐๒

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวันเวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ