รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม รอบที่2)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม รอบที่2)
—————————————-

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ และพิจารณาผลการตรวจร่างกายของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบแรกไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครในอันดับสำรองเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและส่งผลการตรวจร่างกายมาให้วิทยาลัยฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป จำนวน 3 คน

  1. นางสาวกัญญารัตน์ หมัดหวัง
  2. นางสาวพิมพ์ดารินทร์ กิจไพศาล
  3. นางสาวอรญา ภิญโญ

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยดาวน์โหลดได้จาก http://admission.pi.in.th และส่งผลตรวจร่างกายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป หากไม่ส่งผลการตรวจร่างกายตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ เดือน 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร