รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้

โควตาทุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 16 คน

 1. นางสาวกนกวรรณ ทองด้วง
 2. นางสาวจงกล กองถวิล
 3. นางสาวณัฐชา ถือมั่น
 4. นางสาวณัฐศจี อินโต
 5. นางสาวนัฐชาภรณ์ ภู่ทวี
 6. นางสาวเบญจมาศ สายทิพย์
 7. นางสาวปทุมรัตน์ คงสมโภชน์
 8. นางสาวปานกมล ปานแก้ว
 9. นางสาวปิยวรรณ ธงวิลัย
 10. นางสาวไพลิน ดอกรัก
 11. นางสาวรังสิมา เพ็งสุข
 12. นางสาววรารัตน์ จีนสอนมนต์
 13. นางสาววาสนา โกมลวาทิน
 14. นางสาววิรัญญา สุภารส
 15. นางสาวสุทธิดา นาคนุช
 16. นางสาวสุรินทรา ช่างทอง

โควตาทุนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน 1 คน

 1. นางสาวล้ำค่า ศรีสุพรรณ

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยดาวน์โหลดได้จาก www.bcnnv.ac.th และส่งผลตรวจร่างกาย ที่อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้องวิชาการ(307) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป หากไม่ส่งผลการตรวจร่างกายตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาว์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อนิสิตที่มรสิทธิ์ตรวจร่างกาย

ดาว์โหลดเอกสารแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา