รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5
ปีการศึกษา 2556 

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ประจำการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 เรียบร้อยแล้วนั้น วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศนี้เข้าทำการสอบข้อเขียนใน วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. และสามารถดูห้องสอบได้ตามรายชื่อท้ายประกาศนี้

ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน

***********************************

โปรดเตรียม 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ

หมายเหตุ

 1. ชายแต่งกายเสื้อเชิ้ต-กางเกงแสล็ค สีและแบบสุภาพ หญิงเสื้อ-กระโปรงแบบสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ,เสื้อยืดทุกประเภท, กางเกงยีนส์
 2. สงวนสิทธิ์ในการขอเลื่อนสอบและการคืนค่าสมัครสอบในทุกกรณี
 3. ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบให้ถูกต้องและต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบที่กำหนดไว้ จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบสอบผิดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบโดยเด็ดขาด  ก่อนเข้าห้องสอบให้ตรวจดูแถว และที่นั่งสอบตามรหัสประจำตัวผู้สอบที่ติดประกาศไว้หน้าห้องสอบ
 4. มาถึงห้องสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบ 10 นาที และเข้าห้องสอบทันทีที่มีสัญญาณอนุญาตให้เข้าห้องสอบให้ผู้สอบนั่งสอบตามเก้าอี้มีรหัสของตนเองติดไว้ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบโดยพลการไม่ได้ ห้ามออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ
 5. ห้ามเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 5 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ
 6. ผู้สอบต้องเชื่อฟังคำสั่งกรรมการควบคุมการสอบโดยเคร่งครัดไม่แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อกรรมการควบคุมการสอบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ 02-540-6500 ต่อ 218

โปรดอ่าน

 • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
 • การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
 • ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กำหนด และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
  หากตรวจสอบในภายหลังว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือ บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ผลการสอบทั้งหมดจะถูกยกเลิก โดยไม่คืนค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ หากผู้มีรายชื่อไม่มาสอบตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 24  เมษายน 2556

คลิกดูและดาวน์โหลดรายชื่อ