รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11

ดาวน์โหลดข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน ประจำปี 2562

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน ประจำปี 2562
***********************************
บข้อเขียนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 การสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย
เวลา 08.30 – 09.45 น. สอบชุดที่ 1 วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เวลา 10.00 – 11.15 น. สอบชุดที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น
ประตูห้องสอบเปิดเวลา 8.15 น. เริ่มสอบชุดที่ 1 เวลา 8.30 น. และหมดเวลาเข้าห้องสอบเวลา 8.45 น.
สถานที่สอบ อาคารเรียน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
โปรดตรวจสอบห้องสอบของท่าน ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอาคารเรียน 2 ในวันที่สอบโปรดเตรียม
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2. ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอ 2B ยางลบ
หมายเหตุ
1. ชายแต่งกายเสื้อเชิ้ต-กางเกงแสล็ค สีและแบบสุภาพ หรือชุดปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หญิงเสื้อ-กระโปรงแบบสุภาพ หรือชุดปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ห้ามสวมรองเท้าแตะ, ห้ามสวมเสื้อยืดทุกประเภท รวมถึงเสื้อโปโล, ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หากพบการแต่งกายไม่สุภาพ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าสอบทุกกรณี
2. สงวนสิทธิ์ในการขอเลื่อนสอบและการคืนค่าสมัครสอบในทุกกรณี
3. ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบให้ถูกต้อง และต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบที่กำหนดไว้ จะไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบผิดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบโดยเด็ดขาด ก่อนเข้าห้องสอบให้ตรวจดูแถว และที่นั่งสอบตามรหัสประจำตัวผู้สอบที่ติดประกาศไว้หน้าห้องสอบ
4. มาถึงห้องสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบ 10 นาที และเข้าห้องสอบทันทีที่มีสัญญาณอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ผู้สอบนั่งสอบตามเก้าอี้มีรหัสของตนเองติดไว้ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบโดยพลการไม่ได้ ห้ามออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ
5. ห้ามเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 15 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นเวลาสอบ
6. ผู้สอบต้องเชื่อฟังคำสั่งกรรมการควบคุมการสอบโดยเคร่งครัดไม่แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อกรรมการควบคุมการสอบ
7. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบ
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ 02-540-6500 ต่อ 2562 / 085-018-4040
โปรดอ่าน
● ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
● การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
● ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กำหนด และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
หากตรวจสอบในภายหลังว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือ บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ผลการสอบทั้งหมดจะถูกยกเลิก โดยไม่คืนค่าธรรมเนียม