รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้วนั้น วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศนี้เข้าทำการสอบข้อเขียนใน วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 และสามารถดูห้องสอบได้ตามรายชื่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2555

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

ห้องสอบที่

1

0001

นางนุชนาฎ

วงศ์เรือง

401

2

0002

น.ส.แสงดาว

บุญบุตร

401

3

0003

น.ส.วราพร

สุจำนง

401

4

0004

น.ส.วิไลลักษณ์

ศิลารวม

401

5

0005

น.ส.ลลิตา

เพียเฮียง

401

6

0006

น.ส.พรรณธิภา

โพธิ์ศรี

401

7

0007

นางสุวรรณา

โฮมจัตุรัส

401

8

0008

น.ส.เกศรา

คิดทำ

401

9

0009

น.ส.ชุติกาญจน์

ธีรภัคธนบดี

401

10

0010

น.ส.ปราณี

ผึ่งพิมาย

401

11

0011

น.ส.ดวงพร

ยะตุ่น

401

12

0012

น.ส.ริกานต์

แก้วศิริพงษ์

401

13

0013

น.ส.นงลักษณ์

จันทร์เวียงชัย

401

14

0014

น.ส.สุปราณี

วงศ์หาเทพ

401

15

0015

น.ส.รวินทร์นิภา

สเทิงรัมย์

401

16

0016

นางสมไสว

นารินรักษ์

401

17

0017

น.ส.ดวงเนตร

ปักษา

401

18

0018

น.ส.ศิรินวล

สันติรักษ์โยธิน

401

19

0019

น.ส.ศิริพร

หวยสูงเนิน

401

20

0020

น.ส.รวีวรรณ

กระโจมทอง

401

21

0021

น.ส.วิไลพร

กุนัน

401

22

0022

นางทองใบ 

สังข์ทอง

401

23

0023

น.ส.อชิรญา

ยอดพิมาย

401

24

0024

นางณัฐมน

ศรีสุภาพ

401

25

0025

น.ส.วลัยวรรณ

ภาคภูมิ

401

26

0026

น.ส.พัชรินทร์

คงฟู

401

27

0027

น.ส.สไบทิพย์

มายืน

401

28

0028

น.ส.สิรินทรา

พูลสวัสดิ์

401

29

0029

น.ส.กมลทิพย์

คำภูเขียว

401

30

0030

น.ส.รจนา

เวียนประโคน

401

31

0031

นายพิเชษฐ์

ชัยเมือง

401

32

0032

นางชัชชญา

วงศ์อนุ

401

33

0033

นางนัยนา

พุ่มพันธุ์วงศ์

401

34

0034

นางเพ็ญศิริ

ยอดอานนท์

401

35

0035

นางศิริพร

กองเสลิม

401

36

0036

น.ส.ณิชกุล

เครือไชย

401

37

0037

น.ส.วารี

มะแย้ม

401

38

0038

นายกัมพล

วงษ์ทองดี

401

39

0039

น.ส.พรสวัสดิ์

ไชยเกิด

401

40

0040

น.ส.พรรษา

แก้วกันกะ

401

41

0041

น.ส.พรรณวดี

โพธิวัฒน์

401

42

0042

น.ส.จันทิวา

ตริตรอง

401

43

0043

น.ส.กุสุมา

สีส้ม

401

44

0044

น.ส.รษา

เสนีวงค์

401

45

0045

นางธัญญลักษณ์

วาดเขียน

401

46

0047

นางสายทอง

แสงบุบผา

401

47

0048

นายธรรมรัตน์

เลิศวิไล

401

48

0051

น.ส.ศิริพร

ชาภูธร

401

49

0052

น.ส.กัลยาณี

เพ็ญเนตร

401

50

0053

น.ส.ประพักตร์สร

ใจช่วง

401

51

0054

น.ส.จันทร์จิรา

พิพิทธภัณฑ์

401

52

0055

นายนิธิศ

ก๋ำนารายณ์

401

53

0056

น.ส.วิไล

โสโภกรม

401

54

0057

น.ส.ชลธิชา

เป็นตามวา

401

55

0058

นางวาสนา

โพธิ์ทอง

401

56

0059

น.ส.พยอม

พุทธบุญ

401

57

0060

นางพิสมัย

โคตรสีเมือง

401

58

0061

นายโยธิน

เมาหา

403

59

0062

น.ส.วิรัญญา

ไพรสุวรรณ

403

60

0063

น.ส.สุภา

หินแก้ว

403

61

0064

น.ส.ฐิตารีย์

โพธิ์ศรีทอง

403

62

0065

น.ส.กรรณิการ์

สระทองหวัง

403

63

0066

น.ส.ประภัสสร

พิชัยช่วง

403

64

0067

นางศิริคเณศร์

ประภาสะโนบล

403

65

0068

นางลัคณา

พัฒนชนชาติคีรี

403

66

0069

น.ส.วันนิศา

แดงบุตร

403

67

0070

น.ส.สีลา

หมุนดี

403

68

0071

น.ส.กุลยะวีร์

จอมทรักษ์

403

69

0073

น.ส.ไปรยา

กตพรตระกูล

403

70

0074

น.ส.ณัฐฐาพร

สุวรรณพรม

403

71

0075

น.ส.ชุติมา

บูรณะพล

403

72

0076

น.ส.ศิริวรรณ

ประทุมมาศ

403

73

0077

น.ส.พรสวรรค์

เผ่าเพ็ง

403

74

0078

น.ส.ศิริกานต์

สามบุญเรือง

403

75

0079

นายบัณฑิต

แซ่ลี้

403

76

0080

น.ส.นฤมล

ชะเอมเทศ

403

77

0081

นายโกวิทย์

ธูปหอม

403

78

0082

นายวิศรุต

ภูผาลาด

403

79

0083

น.ส.โสมนัส

พ่วงสมบัติ

403

80

0084

นายดำรงศุข

เล้าศิริมงคล

403

81

0085

น.ส.อรทัย

ศรีลา

403

82

0086

น.ส.รุสนานี

เจ๊ะเต๊ะ

403

83

0087

นายวิโรจน์

บ้านกล้วย

403

84

0088

น.ส.สุดารัตน์

บริสุทธิ์

403

85

0089

น.ส.ขนิษฐา

ช้อยชด

403

86

0090

น.ส.นิตยา

ยอดอาจ

403

87

0091

น.ส.วันเฉลิม

สารขันธ์

403

88

0092

น.ส.สุภัตตา

ชัยชนะ

403

89

0093

น.ส.สิรินธิยา

พักตร์ใส

403

90

0094

น.ส.สกุณา

ฐานะ

403

91

0095

น.ส.เยาวมาลย์

จอกนาค

403

92

0096

น.ส.พิศมัย

สุจารี

403

93

0097

น.ส.ศิริพร

แดงอาจ

403

94

0098

นายธนโชติ

วังกุ่ม

403

95

0099

น.ส.รำไพพรรณ

เหลาทอง

403

96

0100

น.ส.สุริยา

ทักษิณ

403

97

0101

น.ส.อารยา

นำปา

403

98

0102

น.ส.สุดาพร

แก้วกำเนิด

403

99

0103

น.ส.สุภาพร

จันทะปลาขาว

403

100

0104

น.ส.เกศรา

ถุนาพรรณ์

403

101

0105

น.ส.ประภาศรี

เผือกรักษา

403

102

0106

น.ส.รัศมี

อาจจิตตเอิบ

403

103

0107

น.ส.เพลินจิต

ยารักษ์

403

104

0108

น.ส.กัญญณัช

แสงมา

403

105

0109

น.ส.ไอริน

แก้วภักดี

403

106

0110

น.ส.กัญญารัตน์

แม่นมั่น

403

107

0111

น.ส.รจรินทร์

อินไผ่

403

108

0112

น.ส.มยุรา

ยารัตน์แสง

403

109

0113

น.ส.กนกพร

รัตนวิเชียร

403

110

0114

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันท์

วงษ์ชื่น

403

111

0115

น.ส.จิดาภา

ลาภเจริญสุข

403

112

0116

น.ส.รวีวรรณ

บัวจันทร์

403

113

0117

น.ส.เพลินพิศ

ขาวแสง

403

114

0118

น.ส.ปรียานุช 

พลราชม

401

115

0119

นางนงค์เยาว์

ว่องพิบูลย์

401

116

0120

นางรัตนา

ตรีวิพัฒน์

401

117

0121

นายนุรินทร์

จันทร์หอม

401

118

0122

น.ส.นงค์รักษ์

สุดมี

403

119

0123

น.ส.วิชุดา

หล้าคำแก้ว

403

120

0124

น.ส.สุพัฒตรา

จันทร์สุข

403

121

0125

น.ส.วีรวรรณ

อุบลรัตน์

403

122

0126

น.ส.วิชุดา

แสงค้อม

403

123

0127

น.ส.มลฤดี

ปมหิน

403

หากผู้มีรายชื่อไม่มาสอบตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบคัดเลือก

(ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ