รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำนเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  6 ประจำปีงบประมาณ 2557-2558 ในวันที่ 19 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 – 2558 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน 72 คน เรียงตามรหัสผู้สมัคร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีดังนี้ (ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มผลการตรวจร่งกาย (ผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของภาครัฐเท่านั้น)