รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions (รอบที่ ๑)

ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ วิทยาลัยในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น บัดนี้มีผู้ผ่านการสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารายงานตัวเพื่อยื่นเอกสารพร้อมผลการตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียน ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.กรณีผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ไม่มารายงานตัว     ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดรายชื่อผ่านการสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ คลิก

ดาวน์โหลดการรายงานผลการตรวจร่างกายคลิก

ดาวน์โหลดรายการหลักฐานที่ต้องเตรียมมายื่นในวันสัมภาษณ์